اسکیت سرعت در بازیهای جهانی 2009

2009 World Roller Speed Skating Championships

مسابقات جهانی سال 2009

 

(©Rollersports.org)

 

December 15, 2008

Romeby FIRS Secretariat

دسامبر 15 2008

دبیرخانه فدراسیون بین المللی رولر اسکیت

To all National Federations affiliated to FIRS. Copy: Continental Confederations - CIC Members - Members of FIRS Central Committee

ارسال به تمام فدراسیونهای وابسطه به فدراسیون این لاین رولر اسپورت.

 رونوشت: اتحادیه قارها – اعظای کمیته بین المللی سرعت از مرکز فدراسیون این لاین رولر اسپورت.

To all National Federations affiliated to FIRS

  به تمام فدراسیونهای وابسطه به فدراسیون این لاین رولر اسپورت.

 

copy: Continental Confederations- CIC Members- Members of FIRS Central Committee

 

 رونوشت: اتحاد قارهای – اعظای کمیته بین المللی سرعت از مرکز فدراسیون این لاین رولر اسپورت.

ref. 2009 World Roller Speed Skating Championships

 موضوع: مسابقات جهانی سال 2009

 

 

Dear Mister the President,

آقای رئیس محترم:

 

I am glad to communicate you that the 2009 World Roller Speed Skating Championships, junior and senior categories- men and women- on track and on the road are scheduled in:

 

من خشنود هستم برای مکاتبه با شما که مسابقات جهانی 2009 در اقلام جوانان و بزرگسال- مرد و زن – در پیست تراک و جاده برنامه ریزی شده در:

 

 

HAINING CITY ( People's Republic of China)

September 16-27

 

شهر هانینگ (در جمهوری خلق چین)

 16-27 ماه سپتمبر سال 2009

 

Haining City locates in Zhejiang Province; 2 hours driving from Shanghai Pudong International Airport and 1 hour driving from Hangzhou Xiaoshan International Airport.

شهر هانینگ واقع در استان زجیان: 2 ساعت با رانندگی از فرودگاه بین المللی  پودونگ چانگهای و 1 ساعت با رانندگی از  فرودگاه بین المللی اکسیاشان هانگزوی فاصله دارد.

 

Special thanks to the Chinese Roller Skating Association, to the Authorities of Haining and to the Organising Committee for having accepted to organise this event in a so short available time.

تشکر مخصوص برای کمیته اسکیت سرعت چین، جهت نیروی انسانی شهر هانینگ و سازماندهی کمیته برای پذیرفتن ناگزیر برای سازماندهی این واقعه در یک تایم کوتاه فراهم کردن

 

I am sure that the Chinese Friends will organise once again unforgettable Worlds for all the athletes who will be lucky in participating at.

من مطمئن هستم که دوستان چینی یک بار دیگه یک مسابقه فراموش نشدنی برای تمام ورزشکاران و کسانی که میخواهند با خوشحالی در مسابقه شرکت کنند سازماندهی خواهند کرد.  

 

With this info, all affiliated Federations may include the participation expenses at this event in their 2009 budget.

با این اطلاعات، تمام فدراسیون های وابسطه میتوانند مشارکت کنند  و به حساب میآید در  هزینه شرکت در این مسابقه در بودجه 2009 آنها.  

 

I invite all Federations to take part at these World Championships, sure that we shall overcome the 2008 record ( Gijon/Spain) of 57 participating countries.

من دعوت میکنم تمام فدراسیون ها را برای گرفتن بخشی از این مسابقه جهانی، مطمئنا" که ما بایست غلبه کنیم بر رکوردهای سال 2008 جیجون در اسپانیا، از 57 کشور شرکت کننده.

 

As you know, the IOC will take a final decision in October 2009 about a possible inclusion of our sport in the 2016 Olympic Program.

همانطور که ما میدانیم، کمیته بین المللی المپیک  تصمیم خواهد گرفت رای قطعی و نهایی آخر را در ماه اکتبر 2009 درباره امکان گنجاندن ورزش ما در برنامه المپیک 2016.

 

 

We shall invite some IOC Members at our Worlds to show the  high athletic level of our sport.

ما بایستی دعوت کنیم چند نماینده کمیته بین المللی المپیک را در مسابقه جهانی برای دیدن ورزشکاران قوی و برتر، ورزشمان را.

 

All Federations are kindly requested to participate by supporting the Roller Speed Skating Movement in attaining the Olympic goal.

تمامی فدراسیون ها با موفقیت درخواست کرده اند برای سهیم شدن برای تقویت و پشتیبانی اسکیت سرعت  و حرکت دادن برای  هدف دست یافتن به المپیک.  

 

Awaiting to meet all of you in Rome at the FIRS Elective Congress on February 7, I am seizing this opportunity for sending you my best sports regards,

منتظرم ملاقات کنم شماهارا در کنگره فدراسیون بین المللی در رم در ایتالیا مورخه 7 فبریه، من فرصت برای بهم پیوستن در حال ارسال به شما هستم بهترین ملاحظات را.  

 

 

 

Dr. Roberto Marotta

CIC President

FIRS Secretary General

آقای روبرتو ماراتا

رئیس کمیته بین المللی سرعت

  منشی دبیرکل فدراسیون بین المللی رولراسکیت

 

 

 

 

ترجمه توسط مسعود نیک مهر

/ 0 نظر / 15 بازدید