برنامه اردوهای تیم ملی اسکیت سرعت بانوان6ماه اول سال 1388

 

 

 

ردیف

 

تاریخ

 

تعداد روز

 

مکان

 

1

 

28/3/88 -23/3/88

 

5 روز

 

تهران

 

2

 

28/4/88 � 20/4/88

 

8 روز

 

تهران

 

3

 

15/5/88 - 6/5/88

 

10 روز

 

زنجان

 

4

 

24/5/88 � 5/6/88

 

13 روز

 

ارومیه

 

5

 

10/6/88 تا اعزام مسابقه

 

*

 

15 روز

 

چین

 

 *مرتبط به مسابقات جهانی چین

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید